Ilse Makholms brev til
præsidenten for Vestre Landsret


Ilse Makholm.
P.t. Øbyvej 7. Husby.
6990  U l f b o r g.                                        Den  29. april. – 2005.   

Til Præsidenten for Vestre Landsret.
Gråbrødre Kirkestræde 3.
8800   V i b o r g.                                            Pr. telefax nr.:  86 62 63 65 / - 1 side.
 

Vedr. Deres j. nr.:  17A-61-6-05.

   Herved anerkendes modtagelsen af Deres brev af g.d. hvori De - endnu engang -gentager Deres forsikringer om, - at  De  i k k e  anser det for værende forsømmeligt  eller andet u-tilbørligt for-hold, når dommeren i Struer, som sagsøgt - på embedets vegne, - afgiver u-rigtige /- falske opl. til retten, - og jager os fra hus og hjem, - der vover at gøre opm. på  forholdene - overfor tilsynet.  

                 Som det vil være Præsidenten bekendt, - var Deres embede medsagsøgt, - under sagen: Højesteret 160 /- 1989.   Og, - da  DE  iflg. Deres udtalelser, - som tilsynsmyndighed, - hverken kan tage stilling til processuelle eller materielle afgørelser, - der er truffet af en ret, -- tillader jeg mig herved at opfordre Dem til, under henvisning til de, af  Kammeradv. på  Deres og øvrige sagsøgte off. myndigheders vegne, overfor Højesteret den 15.okt.-1990, - påberåbte dokumenter og nedlagte påstande, at tilkendegive overfor Landsrettens dommere, - om Præsidenten vil bestride følgende. 

1.)         At servitut lyst 9.maj.-1932  blev ophævet ved den endelige jordford.- kendelse af 4.okt.-1967 ? 

2.)         At det tinglyste jordfordelingskort, iflg. Kammeradv.´s  og adv. M.Beck´s påstande overfor Højesteret den 15.10.-1990, - v i s e r  de adgangsveje til matr. nr. 1-ao Resen vestl. del, - som gdr. H.Sørensen blev tilkendt, ved den endelige jordford.-kendelse   af  04.10.-1967 ?  

3.)         At  a l  tinglyst og u-tinglyst vej-og færdselsret over Sdr.Makholm, matr. nr. 3-a Makholm  til jordford.-området i Resen vestl.del, - der  i k k e  er vist på dette kort -   (  DET  KORT de sagsøgte dommere  tidligere  har  tilbageholdt  overfor såvel V.L. som  Højesteret ) - blev ophævet, - ved den endelige kendelse af  04.10.-1967 ?                                                   

        Landsretten har tidligere udtalt, - at den kun kan tage stilling til de oplysninger der fremlægges overfor retten under sagen.   Og, - RETTEN  forudsætter, - at  RETTEN har fået  korrekte oplysnin-ger fra de sagsøgte off. myndigheder.  Derfor er det pinligt nødvendigt for nærv. sag: - At  Vestre Landsrets dommere endeligt  får en  helt  k o n k r e t  besvarelse fra Præsidenten på ovenfor anførte, - forinden V.L. træffer afgørelser i de nu  tre  verserende kæresager, - vedr. Struer-dommerens embedsførelse...

                                                                                            

Med venlig hilsen.                                              Ilse Makholm.