Anmeldelsen mod
fhv. justitsminister og formand for Folketinget Erling Olsen
for økonomisk kriminalitet

Kriminalpolitiet
Frederiksberg politi
Howitzvej 32
2000 Frederiksberg

19. oktober 1999

 
Anmeldelse af økonomisk kriminalitet

 
Undertegnede anmelder herved fhv. justitsminister og fhv. formand for Folketinget, Erling Olsen, samt andre af undertegnede ubekendte, for grov økonomisk kriminalitet i forbindelse med Den Sociale Pensionsfond.

Til Søndagsavisen 17. oktober 1999 siger Erling Olsen bl.a.: "Når jeg er ude og holde foredrag, og spørgsmålet om Den Sociale Pensionsfond bliver rejst, indrømmer jeg blankt, at jeg som folketingsmedlem også var med til at stjæle pensionsmilliarderne".

Det virker grotesk, hvis selskabstømmere og andre økonomisk kriminelle idømmes flere års fængsel, mens politikere kan lave endnu større kriminalitet uden at blive straffet.

Undertegnede kræver Erling Olsen og andre ansvarlige idømt lovens strengeste straf.

Jeg forventer et svar inden otte dage.

 

Med venlig hilsen

Preben Juul Madsen
Betty Nansens Allé 43
2000 Frederiksberg


I Brev af 20. oktober 1999 svarede Frederiksberg politi:

Den hertil indgivne anmeldelse mod en fhv. justitsminister og fhv. formand for folketinget er jvf. gerningsstedet fremsendt til Politidirektøren i København, hvortil De må rette evt. kommende k[h]envendelser vedrørende anmeldelsen.

Jørgen Krog
Fg. kriminalinspektør


I brev af  9. nov. 1999 skriver kontorfuldmægtig Jørgen Lausbak, Kbh.s politi:

Kvittering for anmeldelse

Journalnr.: 0100-83990-51650-99
Tidspunkt: 09/11-1999  -  0000

Gerningssted/adr.: Ukendt, 0000 - Ukendt adresse
Gerningstidspunkt: 09/11-0000
Sagens Art: Andre undersøgelser
Sagens genstand: Anmweldelse mod Erling Olsen for at stjæle pensionsmilliarderne

Kvitteringen gælder kun for sagens anmeldelse til politiet, og ikke for sagens opgørelse. Husk indsendelse af endelig opgørelse til politiet og evt. forsikringsselskabet. Der vil ikke blive fremsendt yderligere kvittering.

Anm/forurettet      Preben Juul Madsen

Forsikringsselskab.:
Policenr:

Københavns Politi, d. 09. Nov. 1999

Stempel

Kriminalpolitiet
Bedrageriafdelingen
Politigården
1567 København VI brev af 16. november 1999 skriver Københavs politi, Advokatur B:

Ved brev af 19. oktober 1999 til Frederiksberg politi har De anmeldt fhv. justitsminister og fhv. formand for Folketinget Erling Olsen og andre af Dem ubekendte for grov økonomisk kriminalitet i forbindelse med Den Sociale Pensionsfond.

Politimesteren på Frederiksberg har oversendt sagen hertil til besvarelse.

Jeg har i dag i medfør af retsplejelovens § 749, stk. 1, besluttet ikke at indlede efterforskning i sagen.

Begrundelsen for afgørelsen er, at der ikke er rimelig formodning om, at et strafbart forhold, som forfølges af det offentlige, er begået.

Eventuelt erstaningskrav må herefter rejses ved civilt søgsmål. Nærmere oplysning kan eventuelt fås ved henvendelse til det stedlige dommerkontor.

De kan klage over afgørelsen, jf. klagevejledningen.

Klagen kan sendes til herværende politi eller til Statsadvokaten for København, Frederiksberg og Tårnby, hvis adresse er: Jens Kofods Gade 1, 3., 1260 København K.

Fristen for indsendelse af klage er 4 uger efter, at De har fået meddelelse om afgørelsen.

Merete Vestergaard
politiadvokat

Helle Giersing
Politiassessor


Afvisningen påklaget i brev af 15.12. 1999.


I brev af 5. januar 2000 skriver Statsadvokaten for København, Frederiksberg og Tårnby:

Jeg bekræfter herved modtagelsen af Deres klage af 14. december 1999, hvori De påklager en afgørelse af 16. november 1999 fra Politdirektøren i København, der i medfør af retsplejlovens § 749, stk. 1, har besluttet ikke at indlede efterforskning i en sag, hvor De har anmeldt forhenværende justitsminister og fornand for Folketinget, Erling Olsen, og andre Dem ubekendte personer for grov økonomisk kriminalitet i forbindelse med De Sociale Pensionsfond.

I den anledning har jeg rekvireret sagens akter og anmodet Politidirektøren om en udtalelse.

Når denne udtalelse foreligger, vil jeg vende tilbage til sagen.

Jeg forventer at kunne træffe afgørelse i sagen inden 60 dage. Sagsbehandlingstiden kan dog variere betydeligt alt efter sagens karakter. Såfremt der ikke er truffet afgørelse i sagen inden 60 dage, vil De blive orienteret on grunden hertil, samt om hvornår afgørelsen vil kunne forventes.

K. Hjorth

_________________________________________________________________

3. februar 2000

Erling Heymann Olsen
Søbredden 14
2820 Gentofte

Den 3. februar 2000

Vedr. milliardtyveri af pensionspenge

Kære Erling Olsen,

Som du måske ved, har jeg for anden gang indgivet politianmeldelse mod dig. Første gang, som du er bekendt med, var den 31. juli 1995 for overtrædelse af naturbeskyttelsesloven for på stranden ved Vester Husby, i nærheden af dit sommerhus, at færdes uden din hund i snor (iflg. Ekstra Bladet, som i en senere artikel naturligvis blev meget fornærmet over anmeldelsen).

Som du ved, afviste først politimesteren i Holstebro sagen, senere statsadvokaten i Aalborg. Men som det hæderlige menneske du er, forlangte du at få en bøde for overtrædelsen, da du godt kunne se, du havde overtrådt loven. Bøden blev på 300 kr.

Den historie har du haft meget fornøjelse af. Du har skrevet en stor artikel om den i Jyllands-Posten, du har fortalt den i en tv-udsendelse med Poul Thomsen og du har den med i din erindringsbog fra 1999. Det fortælles også, at den er fast islæt på dine foredragsturneer rundt i landet. Dog vil jeg ikke kræve royalty. Det havde måske nok været på sin plads at have sendt mig et dedikeret friex.

Den seneste anmeldelse er mere alvorlig. Den handler om tyveri af milliarder fra Den Sociale Pensionsfond. Til Søndagsavisen 17. oktober 1999 sagde du bl.a.: »Når jeg er ude og holde foredrag, og spørgsmålet om Den Sociale Pensionsfond bliver rejst, indrømmer jeg blankt, at jeg som folketingsmedlem også var med til at stjæle pensionsmilliarderne«.

Da jeg ikke kan lide, nogen går rundt og stjæler flere milliarder, måtte jeg nødvendigvis anmelde dig for tyveriet. Jeg kan oplyse, at sagen i første omgang er blevet afvist af Københavns politi, men i øjeblikket ligger til bedømmelse hos min gode ven, statsadvokat Karsten Hjorth.

Jeg forventer naturligvis, at du optræder på samme gentlemanvis som i første sag, ved selv at betale milliarderne, hvis sagen hele vejen igennem skulle blive afvist.
Anmeldelsen og hele brevvekslingen ligger til skue på www.kafka.dk. Blot følg forsidenhenvisningen.

Skulle du have lyst til at kommentere sagen, så er du meget velkommen. Det kan gøres med et brev, e-mail, fax (3617 4515) eller direkte på www.kafka.dk/debat


Med venlig hilsen
Preben Juul Madsen, journalist
Pressemediet kafka.dk (anmeldt til Pressenævnet)
Betty Nansens Allé 43
2000 Frederiksberg

NB:
Erling Olsen svarede aldrig


3. februar 2000

STATSADVOKATEN
for København, Frederiksberg og Tårnby
Jens Kofods Gade 1, 3.th., 1268 København K
Telf. 33 30 73 00 - Telefax 33 30 73 49

Preben Juul Madsen
Betty Nansens Allé 43
2000 Frederiksberg

Den 3. februar 2000
J. nr. SÅ 1-99-41-1 508/NW (Bedes oplyst ved henvendelser)

Ved en skrivelse af 16. december 1999 meddelte Politidirektøren i København, Advokatur B, at man i medfør af retsplejelovens § 749, stk. 1, havde besluttet ikke at indlede efterforskning i den sag, hvor De har anmeldt forhenværende justitsminister og formand for Folketinget, Erling Olsen, og andre Dem ubekendte personer for grov økonomisk kriminalitet i forbindelse med Den Sociale Pensionsfond.

Denne afgørelse har De indbragt for mig.

I den anledning har jeg indhentet en udtalelse fra Politidirektøren i København, Advokatur B, og gennemgået sagens akter.

Efter retsplejelovens § 749, stk. 1, må Politidirektøren afvise en indgivet anmeldelse, hvis der ikke findes grundlag for at indlede efterforskning. Afgørelsen af dette spørgsmål beror på en skønsmæssig vurdering, bl.a. af om en strafbar handling må antages at være begået.

Jeg skal herefter meddele, at jeg ikke finder grundlag for at tilsidesatte Politidirektørens vurdering af sagen og omgøre beslutningen. De har i Deres skrivelse af 19. oktober 1999 begrundet Deres anmeldelse om, at der skulle være tale om et kriminelt forhold, med, at Erling Olsen den I 7. oktober 1999 til Søndagsavisen skulle have udtalt, at han blankt indrømmede, at han som folketingsmedlem var med til at stjæle pensionsmilliarderne.

Jeg har ved min afgørelse lagt vægt på, at De ikke i Deres anmeldelse har oplyst, hvilken strafbar handling der skulle være tale om. Det er derfor min opfattelse, at Deres henvendelse ikke har et så konkret indhold, at jeg kan tage stilling til den.

Jeg skal i øvrigt bemærke, at der ikke er tale om kriminelle handlinger, når Folketinget træffer beslutninger om politiske tiltag, der skal gennemføres i Danmark. Jeg kan også i den forbindelse oplyse, at der i en politisk debat ofte fremkommer udtalelser - der kan være formuleret på forskellig vis - fra politikere, som alene har til formål at belyse den pågældende politikers holdning til et konkret politisk tiltag. Sådanne udtalelser kan derfor ikke altid forstås ordret men alene opfattes som udtryk for en politisk holdning til et givet emne.

Jeg finder således ikke, at der er anført noget, der tyder på, at der foreligger en lovovertrædelse. Min afgørelse er endelig og kan ikke påklages, jf. retsplejelovens § 101, stk 2, 2. akt

                                                      K. Hjorth


Kommentar:

Statsadvokat Karsten Hjorth har altså egenhændigt afgjort, at Erling Olsen ikke har stjålet noget som helst. Hvad det så er, Erling Olsen selv praler med at have stjålet, vides ikke. Men Karsten Hjorth har også tilkendegivet, at politikere er ansvarsfri. De kan ikke stjæle noget som politikere.

Hvis det er sandt, hvad Karsten Hjorth skriver, så er Erling Olsen altså fuld af løgn. Han rejser land og rige rundt og fortæller alle, der gider høre på det, at han er en af Danmarks største forbrydere.

Måske burde Erling Olsen mentalundersøges.

Eller er det Karsten Hjorth?

Men foreløbig har Karsten Hjort bestemt, at sagen ikke kan ankes til nogen højere instans. Det vil sige, der er kun tilbage at indgive en politianmeldelse mod Karsten Hjorth for grov pligtforsømmelse.

Det prøver kafka.dk en af dagene.

Preben Juul Madsen
13. februar 2000

Se Nationalbankens tal om Den sociale Pensionsfond